ระบบข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
เข้าสู่ระบบ -> user :     pw : 
วิธีการสำรวจและแบบสำรวจ
 
ชื่อชนิดพืช
กลุ่มพืช
จุดสำรวจ
วิธีการสำรวจ
 
1.  กระท้อน
(ไม้ผล)
10
ขนาดแปลง 1 ไร่ สำรวจ 10 จุด จุดละ 1 ต้น กระจายทั่วแปลง
พิมพ์แบบสำรวจ
2.  แก้วมังกร
(ไม้ผล)
10
ขนาดแปลง 1 ไร่ สำรวจ 10 จุด จุดละ 1 ต้น กระจายทั่วแปลง
พิมพ์แบบสำรวจ
3.  ข้าว
(ข้าว)
10
ขนาดแปลง1ไร่ขึ้นไป สำรวจ 10 จุด จุดละ 10 ต้น / กอ กระจายทั่วแปลง
พิมพ์แบบสำรวจ
4.  ชะอม
(ผักกินใบ)
10
ขนาดแปลงประมาณ 1 - 2 งาน สำรวจ 10 จุด จุดละ 1 ต้น กระจายทั่วแปลง
พิมพ์แบบสำรวจ
5.  ตระกูลแตง
(ผักกินผล)
10
ขนาดแปลงประมาณ 1-2 งาน สำรวจ 10 จุดๆละ 10 ต้น กระจายทั่วแปลง
พิมพ์แบบสำรวจ
6.  ตระกูลส้ม
(ไม้ผล)
10
ขนาดแปลงประมาณ 3 ไร่ สำรวจ 10 ต้น กระจายทั่วแปลง
พิมพ์แบบสำรวจ
7.  ถั่วลิสง
(พืชไร่ปีเดียว)
10
ขนาดแปลงประมาณ 1-3 ไร่ สำรวจ 10 จุดๆ ละ 10 ต้น กระจายทั่วแปลง
พิมพ์แบบสำรวจ